Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Reset

Reklamacje | Polityka prywatności | Rodo

SPIS TREŚCI:

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4.SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5.KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6.REKLAMACJA PRODUKTU (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH DO 24 GRUDNIA 2014
ROKU)
7.REKLAMACJA PRODUKTU (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014
ROKU)
8.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ
ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
9.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH DO 24
GRUDNIA 2014 ROKU)
10.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25
GRUDNIA 2014 ROKU)
11.
12.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
13.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep Internetowy www.foteleuszak.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może
zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia
umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach
Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o
Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie
mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów
przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a
wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W
przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z
powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.      Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym
www.foteleuszak.pl
prowadzony jest przez firmę Tomasz Burzała (adres miejsca prowadzenia
działalności
i adres do doręczeń: Kliny 14d, 63-600 Kępno), NIP 6191862128, REGON
251627948, adres poczty elektronicznej:
sklep@foteleuszak.pl, numery telefonów kontaktowych: + (48) 609164128, + (48)
625943547 , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem 5562.
1.2.       Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i
do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt.
11 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
1.3.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z
realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe
przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w
polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe
przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich
aktualizacji i poprawiania.

1.4.      Definicje:

1.4.1.      DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2.      FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie
Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.4.3.      FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny
formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia,
w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4.4.      KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie
obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do
czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
– która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.5.      KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964
r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.6.      KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą
(loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez
Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie
Internetowym.
1.4.7.      NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa
dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty
elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej
Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści
kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach,
nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
1.4.8.      PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca
przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.9.      REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.10.    SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod
adresem internetowym: www.foteleuszak.pl.
1.4.11.    SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – firma Tomasz Burzała (adres miejsca
prowadzenia działalności
i adres do doręczeń: Kliny 14d, 63-600 Kępno), NIP 6191862128, REGON
251627948, adres poczty elektronicznej:
sklep@foteleuszak.pl, numery telefonów kontaktowych: + (48)
625943547 , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem 5562.
1.4.12.    UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta
między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.13.    USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną
przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu
Internetowego.
1.4.14.    USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie
obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do
czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
– korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.15.    USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014
r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
1.4.16.    ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą
Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży
Produktu ze Sprzedawcą.

2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
2.1.      W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi
Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1.      Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie
trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza
Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj” oraz (3) potwierdzeniu chęci
utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany
automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu
Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych
Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer
domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty
elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku
Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy
firmy oraz numeru NIP.
2.1.1.1.      Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez
czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania
przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego
żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: sklep@foteleuszak.pl lub też pisemnie na adres: ul.
Kliny 14d,63-600 Kępno.
2.1.2.      Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia
rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do
elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia
następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po
wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu
Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z
obowiązkiem zapłaty. Zamów.” – do tego momentu istnieje możliwość
samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować
się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie
Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez
Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa
firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych
dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób
dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących
konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.2.1.      Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest
nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą
złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego
zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.3.      Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w
zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu
poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje
Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również
zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania
Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na
Newsletter.
2.1.3.1.      Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie
przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez
podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera)
poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@foteleuszak.pl lub też
pisemnie na adres: Kliny 14d,63-600 Kępno.
2.2.      Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop
lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do
poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w
wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w
wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w
wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;
(5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies
oraz obsługi Javascript.
2.3.      Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu
Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze
poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej
Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania
danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz
dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4.      Tryb postępowania reklamacyjnego:
2.4.1.      Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez
Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu
Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została
wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
2.4.2.      pisemnie na adres: Kliny 14d,63-600 Kępno;
2.4.3.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: sklep@foteleuszak.pl;
2.4.4.      Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1)
informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności
rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz
(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy
rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim
mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji
złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.4.5.      Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej
złożenia.

3.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje
po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień
w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.2.      Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana
jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami
Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym
opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych
kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich
uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w
trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta
woli związania się Umową Sprzedaży.
3.3.      Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za
pomocą Formularza Zamówień
3.3.1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje
po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym
zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.3.2.      Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego
otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.
Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje
poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na
podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta,
która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i
o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje
zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3.4.      Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści
zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego
Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi
wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy
Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym
Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4.    SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
4.1.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z
tytułu Umowy Sprzedaży:
4.1.1.      Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
4.1.2.      Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
4.1.3.      Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.1.3.1.      Bank: mBank S.A.
4.1.3.2.      Numer rachunku: 14 1140 2004 0000 3602 4959 4688

4.2.      Termin płatności:
4.2.1.      W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze
osobistym, płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania
płatności w terminie 7
dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.2.2.      W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy
odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy
odbiorze przesyłki.

5.    KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
5.1.      Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
5.2.      Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa
Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za
transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na
stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie
składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli
związania się Umową Sprzedaży.
5.3.      Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
5.4.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub
odbioru Produktu:
5.4.1.      Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
5.4.2.      Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
5.4.3.      Przesyłka paletowa lub inna
5.4.4.      Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Kliny 14d, 63-600
Kępno – w Dni Robocze, w godzinach od 09:00 do 16:00 oraz w soboty w
godzinach od 09:00 do 13:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
5.5.      Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych,
chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano
krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem
dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7
Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się
w następujący sposób:
5.5.1.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem,
płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku
bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.5.2.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem
– od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
5.6.      Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku
wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do
odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie
danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W
przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem
gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może
przekroczyć 2 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie
dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej
wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru
przez Klienta liczy się w następujący sposób:
5.6.1.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem,
płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku
bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.6.2.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze
osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.    REKLAMACJA PRODUKTU
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH DO 24 GRUDNIA 2014 ROKU)
6.1.      Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta
będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z
działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z
Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141,
poz. 1176 ze zm.).
6.2.      Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z
tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz uprawnień Klienta są
określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „serwis”.
6.3.      Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności Produktu z
Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia
Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub złożenie oświadczenia o
obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży) może zostać złożona
przez Klienta na przykład:
6.3.1.      pisemnie na adres: Kliny 14d, 63-600 Kępno;
6.3.2.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: sklep@foteleuszak.pl;
6.4.      Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1)
informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności
rodzaju i daty wystąpienia niezgodności; (2) żądania sposobu doprowadzenia
Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny
albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych
składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji
przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie
zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem
zalecanego opisu reklamacji.
6.5.      Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak
ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca
uznał reklamację za uzasadnioną.
6.6.      W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do
reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z
niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży niezbędne będzie dostarczenie
Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o
dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres Kliny 14d, 63-600
Kępno. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu
lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby
niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest, po uprzednim
uzgodnieniu terminu, udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym
Produkt się znajduje.
6.7.      Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6
Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do
reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu.

7.    REKLAMACJA PRODUKTU
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
7.1.      Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta,
jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie
Cywilnym.
7.2.      Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady
Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego
w zakładce „Serwis”.
7.3.      Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
7.3.1.      pisemnie na adres: Kliny 14d, 63-600 Kępno;
7.3.2.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: sklep@foteleuszak.pl;
7.4.      Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1)
informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności
rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu
do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo
odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego
reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez
Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i
nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego
opisu reklamacji.
7.5.      Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak
ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca
uznał reklamację za uzasadnioną.
7.6.      W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do
reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi
niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie
poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na
adres Kliny 14d, 63-600 Kępno. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj
wady,
rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez
Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony
zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu
Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
7.7.      Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 7.6
Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do
reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 7.5 Regulaminu oraz nie narusza
prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego
zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu
wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

8.    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
8.1.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez
Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych
(miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których
zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów
Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
8.2.      Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe
możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń:
8.2.1.      Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego
sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin
organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa
rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie
określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów
konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
8.2.2.      Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego
inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia
sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu
procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych
poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
8.2.3.      Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia
sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej,
do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod
przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej
800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email
porady@dlakonsumentow.pl.

9.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH DO 24 GRUDNIA 2014 ROKU)
9.1.      Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić
bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie dziesięciu
dni kalendarzowych. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może
zostać złożone na przykład:
9.1.1.      pisemnie na adres: Kliny 14d, 63-600 Kępno;
9.1.2.      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: sklep@foteleuszak.pl;
9.2.      Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na
stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument
może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
9.3.      Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy,
liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa
dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
9.4.      W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a
konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły,
ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w
granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie
później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych. Jeżeli konsument
dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty
dokonania przedpłaty.
9.5.      Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszty dostawy Produktu do Klienta, na wskazany przez
konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób.
Konsument może zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres: Kliny 14d, 63-600
Kępno.
9.6.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą
konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 9.1 oraz 9.3;
(2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na
informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich
oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub
wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4)
świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez
niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z
uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega
szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier
hazardowych.

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
10.1.    Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni
kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 10.8 Regulaminu. Do
zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
10.1.1.    pisemnie na adres: Kliny 14d, 63-600 Kępno;
10.1.2.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: sklep@foteleuszak.pl;
10.2.    Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w
załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest
na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument
może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
10.3.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
10.3.1.    dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc
zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od
objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego
osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje
wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od
objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega
na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w
posiadanie pierwszego z Produktów;
10.3.2.    dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
10.4.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa
się za niezawartą.
10.5.    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu
od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w
tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób
dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu
płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył
konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie
zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze
zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z
powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10.6.    Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt
Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru,
chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania
terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może
zwrócić Produkt na adres: Kliny 14d, 63-600 Kępno.
10.7.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu
będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
10.8.    Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy,
które obowiązany jest ponieść konsument:
10.8.1.    Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż
najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca
nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów.
10.8.2.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
10.8.3.    W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na
wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy
po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione
do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do
zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny
lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą
obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
10.9.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do umów:
10.9.1.    (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę
za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na
rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą
wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której
przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według
specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający
szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w
której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty,
które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje
alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a
których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których
wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
(8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w
celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy
dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub
dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy
lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem
świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z
wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
(12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług
związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
(13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu
go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11.Regulamin RODO

1.1 Jakie informacje są zbierane?
Składając zamówienie pobierane są dane:
Imię:
Nazwisko:
Numer NIP:
Dane Teleadresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miasto:
Województwo:
Kraj:
Dane Kontaktowe
E-mail:
Potwierdź adres e-mail:
Telefon:

11.2 W jaki sposób są zbierane?
Dane zbierane są poprzez formularz sklepu podczas składania zamówienia poprzez bezpieczne połączenie szyfrowane SSL

11.3 Po co są zbierane informacje?
Informacje zbierane do zamówienia służą tylko i wyłącznie w celach
wysyłkowych zamówionego towaru, nie wysyłamy newletterów,biuletynów bez zgody właściciela maila i dane adresowe nie są wykorzystywane dalej w celach marketingowych niezgodnych z prawem

11.4 Każdy użytkownik ma prawo zażądać usunięcia jego
danych
Dane , które zostały zapisane poprzez zamówienie lub rejestrację na wniosek mogą zostać natychmiastowo usunięte
z bazy

11.5 Użytkownik serwisu ma prawo zgłosić naruszenie w przetwarzaniu danych do odpowiedniego organu.
Każdy użytkownik może zgłosić Naruszenie Przetwarzania swoich Danych jeśli
te dane zostały wykorzystane bez zgody użytkownika

12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
12.1.    Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą
wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
12.2.    Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży
zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może
nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego
konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
12.3.    W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo
ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania
przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta
sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
12.4.    Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą
na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem
oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.
Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek
lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania
go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
12.5.    W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika
Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w
sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie
przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać
wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
12.6.    Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność
Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego
konsumentem zostaje wyłączona.
12.7.    W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może
wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem
natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy
stosownego oświadczenia.
12.8.    Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do
Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę
prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak
również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz
kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty
jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w
stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe
szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do
Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
12.9.    Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a
Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1.    Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku
polskim.
13.2.    Zmiana Regulaminu:
13.2.1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu
z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów
płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację
postanowień niniejszego Regulaminu.
13.2.2.    W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o
charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto)
zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania
określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca
został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana
Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub
podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia
od umowy.
13.2.3.    W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o
innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu
nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów
będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w
szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub
złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
13.3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w
szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);
dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi
konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2
marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27
lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży
zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami –
przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r.
poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i polityki cookies.

Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.


Produkt pomyślnie dodano do porównania produktów!